PGI upitnik profesionalnih interesovanja - PGI upitnik profesionalnih interesa

Terence J.G. Tracey

Prevod i adaptacija hrvatske verzije: Iva Šverko
Prevod i adaptacija srpske verzije, web verzija upitnika: Vladimir Hedrih

Molimo odaberite jezik na kom želite popunjavati upitnik

          

Trenutno popunjavate srpsku verziju. Ukoliko želite raditi test na drugom jeziku odberite jedan od gore ponuđenih pre nego što počnete raditi. Promena jezika u toku rada obrisaće sve do tada popunjene odgovore.

Ime i broj indexa osobe koja vas je uputila na ovaj test (refer):

Pred Vama se nalazi upitnik profesionalnih interesovanja. Molimo Vas da ga ispunite iskreno i da odgovorite na sva pitanja.
Za početak Vas molimo neke osnovne podatke o Vama. Ukoliko niste student niti učenik molimo preskočite desni deo ove tabele.

Pol (zaokruite):                     Fakultet:
Datum rođenja: Smer:
Dananji datum: 22/02/2024 Godina studija:

Podaci o vaem zanimanju i zanimanju vaih roditelja:

Zanimanje za koje se kolujete ili za koje ste zavrsili skolovanje:
Koliko Vas interesuje da se bavite tim zanimanjem (zaokruite)?
Koliko procenjujete da cete biti uspeni u zanimanju za koje se kolujete?
Čime se elite baviti u ivotu (koje je vae idealno zanimanje)?
Koliko procenjujete da biste bili uspeni u zanimanju kojim biste voleli da se bavite?
Zanimanje vaeg oca (trenutno ili poslednje):
Njegov stepen obrazovanja (stručna sprema)?
Zanimanje vae majke (trenutno ili poslednje):
Njen nivo obrazovanja (stručna sprema)?
Kojom se aktivnoću ili aktivnostima najvie bavite u slobodno vreme?
Kojom aktivnoću ili aktivnostima najvie volite da se bavite u slobodno vreme?
Kojom bi aktivnoću ili aktivnosti najvie voleli da se bavite u slobodno vreme?

Pred vama se nalazi nekoliko grupa pitanja, od kojih svaka ima svoje uputstvo za reavanje. Svako navedeno uputstvo paljivo pročitajte.

- Na sva pitanja odgovorite to iskrenije jer nema netačnih, pogrenih ni manje vrednih odgovora.
- Radite brzo, ne razmiljajte predugo o odgovoru jer se često pokae da je prvi odgovor ujedno i najiskreniji.
- Odgovorite na sva pitanja i nemojte preskočiti ni jedno.
- Ukoliko neto ne razumete slobodno pitajte (naravno ako radite test radite u prisustvu istraivača).

Na sva pitanja u upitniku trebate odgovoriti tako da odaberete jedan broj na skali od 1 do 7 koja se nalazi na vrhu stranice. Većina pitanja postavljena je tako da morate odgovoriti koliko Vam se sviđa ponuđeno zanimanje ili radna aktivnost ili pak koliko mislite da biste bili uspeni kada biste se time bavili.

Kao zahvalnicu za saradnju moemo Vam ponuditi informaciju o Vaim profesionalnim interesovanjima. Ako ste za nju zainteresovani, ostavite ime i prezime, i e-mail.

Ime i prezime: Email:

Uputstvo
Molim Vas pogledajte sledeći popis aktivnosti. Svaku aktivnost procenite DVAPUT: jednom recite KOLIKO VAM SE NAVEDENA AKTIVNOST SVIĐA, a jednom KOLIKO BISTE BILI USPENI OBAVLJAJUĆI JE.
Prvo procenite sviđanje aktivnosti. Odaberite jedan broj od 1 (izrazito mi se ne sviđa) do 7 (izrazito mi se sviđa) kako biste opisali koliko Vam se navedena aktivnost sviđa i upiite ga prvu u kućicu sa leve strane aktivnosti. Pritom nemojte razmiljati koliko ste u toj aktivnosti uspeni, već samo koliko vam se ona sviđa.
Potom procenite vlastitu uspenost u toj aktivnosti. Ponovo odaberite jedan broj od 1 (izrazito sam neuspean/neuspena) do 7 (izrazito sam uspean/uspena) kojim ćete iskazati koliko biste bili uspeni u obavljanju te aktivnosti. Brojku upiite u drugu kućicu s leve strane aktivnosti.
Za svaku aktivnost procenite prvo sviđanje, pa onda uspenost, te nakon toga pređite na sledeću aktivnost. Odgovorite na sva pitanja tako to ćete u kućice s leve strane aktivnosti upisati brojku koja iskazuje koliko Vam se neka aktivnost sviđa i brojku koja iskazuje koliko biste bili uspeni u njoj.

SVIĐANJE ZANIMANJA - AKTIVNOSTI
Izrazito mi se ne sviđa Niti mi se sviđa niti mi se ne sviđa Jako mi se sviđa
1 2 3 4 5 6 7
PROCENA USPEŠNOSTI
Smatram da bih bio/da sam izrazito neuspešan Smatram da nisam ni naročito uspešan niti naročito neuspešan Smatram da bih bio/ da sam jako uspešan
1 2 3 4 5 6 7

 

Br.  Aktivnost Sviđanje Procena uspešnosti
Volim da / Voleo-la bi da
1 Pozdravljam posetioce na ulazu u poslovnu zgradu
2 Upravljam radom hotela.
3 Pripremam finansijske izvetaje
4 Nadzirem rad tima koji se bavi obradom podataka.
5 Postavljam električne instalacije
6 Kategoriem razne vrste divljih ivotinja
7 Piem poeziju
8 Pomaem drugima
9 Smetam goste za stolove u restoranu
10 Prodajem različitu robu
11 Procenjujem trokove novih postupaka ili projekata.
12 Popravljam kompjutere
13 Nadzirem izgradnju zgrade
14 Piem naučne članke
15 Vajam skulpture.
16 Pomaem deci s potekoćama u učenju
17 Intervjuiem ispitanike u anketi
18 Rukovodim radom kancelarije
19 Vodim finansijsku evidenciju
20 Upravljam radom električne centrale
21 Projektujem elektronske sisteme
22 Podučavam druge sadrajima iz različitih oblasti nauke
23 Slikam portrete.
24 Proučavam ponaanje ljudi
25 Prodajem odeću
26 Rukovodim sektorom prodaje u nekom preduzeću.
27 Pripremam izvetaje o osiguranju
28 Piem kompjuterske programe za preduzeća
29 Popravljam avione
30 Crtam medicinske ilustracije
31 Piem drame
32 Podučavam ljude da pleu.
33 Vodim brigu o televizijskim gostima pre snimanja u studiju
34 Organizujem vođenje kancelarijskih spisa
35 Vodim evidenciju o prodaji robe
36 Piem kompjuterske programe.
37 Proveravam primenu mera zatitu na gradilitu
38 Registrujem poloaje i kretanje zvezda
39 Crtam crtee, stripove, karikature
40 Podučavam druge kuvarskim vetinama
41 Ukrasno pakujem poklone u prodavnici
42 Radim na fotokopir aparatu
43 Razrađujem računovodstvene postupke za praćenje poslovanja
44 Analiziram geografske karte (sa npr. rasporedom nalazita ruda radi planiranja eksploatacije)
45 Sklapam precizne optičke instrumente
46 Proučavam divlje ivotinje
47 Piem romane
48 Radim s decom u vrtiću (jaslicama)
49 Pomaem ljudima s bračnim problemima
50 Sastavljam pravne dokumente
51 Trgujem deonicama i obveznicama
52 Čuvam zgrade
53 Vozim kamion
54 Sređujem nokte drugim ljudima.
55 Vrim proveru finansijske dokumentacije preduzeća
56 Izvodim hemijske eksperimente
57 Popravljam automobile
58 Posluujem hranu u kantini
59 Pomaem ljudima s tekoćama u govoru
60 Drim javna predavanja
61 Nadzirem poslovanje banke
62 Pratim izvravanje narudbina u fabrici (proveravam da li se naručena roba proizvodi, da li je odgovarajućeg kvaliteta, da li se isporučuje na vreme...)
63 Vozim autobus
64 Sređujem kosu drugim ljudima (ianje, oblikovanje frizure, farbanje kose...)
65 Proveravam finansijsko poslovanje ljudi ili preduzeća
66 Lečim zdravstvenih tegoba
67 Brusim metalne predmete
68 Čistim usisivačem.
69 Pomaem ljudima s psihičkim problemima
70 Proučavam posledica i rezultata političkih izbora
71 Rukovodim radom robne kuće
72 Vodim evidenciju o stanju robe na skladitu
73 Utovarujem, istovarujem i prenosim različitu robu.
74 Kuvam obroke za veliki broj ljudi
75 Proučavam uzroke promena na berzi
76 Proučavam genetiku.
77 Ugrađujem izduvne cevi u automobile
78 Perem ve
79 Proučavam maloletničku delinkvenciju
80 Osmiljavam i organizujem socijalne programe
81 Savetujem ljude o novčanim ulaganjima
82 Primam pozive i upućujem na teren ekipe za popravke.
83 Vozim taksi
84 Dresiram pse
85 Savetovujem se sa drugima o tome kako to bolje voditi preduzeće
86 Izvodim naučne eksperimente
87 Upravljam buldoerom (rovokopačem)
88 Prodajem kućne ljubimce
89 Pomaem ljudima s ličnim problemima
90 Pomaem ljudima pri pronalaenju posla
91 Dajem finansijske savete
92 Vrim inspekciju deponija (odlagalita) smeća
93 Upravljam mainom za obradu drveta
94 Sređujem kućne ljubimce (podiivanje, kupanje, četkanje...)
95 Pravim finansijski plan preduzeća
96 Proučavam promene na Zemlji
97 Upravljam dizalicom
98 Prodajem virle na utakmicama
99 Pomaem ljudima s poremećajem sluha
100 Branim ljude pred sudom
101 Odobravam zajmove
102 Obavljam tehnički pregled automobila
103 Poliram drveni nametaj brusnim papirom
104 ijem odeću
105 Pregledam poslovne knjige
106 Proučavam biljke
107 Sečem stabla
108 Iznajmljujem opremu za ribolov
109 Bavim se ljudima (sluam ljude, trudim se da ih razumem, da ih podučavam, savetujem, pomaem im da ree svoje probleme)
110 Radim sa stvarima (obavljam praktične i konkretne aktivnosti u kojima pomoću alata i maina treba izraditi neto vidljivo i korisno)
111 Kreiram ideje (reavam probleme, otkrivam i objanjavam nepoznate fenomene, smiljam nove predmete, procedure i teorijske koncepte)
112 Bavim se podacima (paljivo i pedantno organizujem podatke i zapise te precizno pratim propisane postupke)
113 Bavim se prestinim aktivnostima (obavljam zahtevne i odgovorne zadatke, za koje je potrebno specijalno znanje koje se stiče duim treningom ili kolovanjem)

Uputstvo
Molim Vas pogledajte sledeći popis zanimanja. Za svako zanimanje odredite koliko vam se sviđa i koliko biste se voleli baviti njime.
Odaberite jedan broj od 1 (izrazito mi se ne sviđa) do 7 (izrazito mi se sviđa) kako biste opisali koliko vam se sviđa to zanimanje i upiite ga u kućicu levo od zanimanja. Nemojte razmiljati jeste li u njemu uspeni ili ne, već samo o tome koliko vam se to zanimanje SVIĐA.
Odgovorite na sva pitanja tako to ćete upisati brojku koja pokazuje koliko vam se zanimanje sviđa levo u kućicu od zanimanja.

SVIĐANJE ZANIMANJA - AKTIVNOSTI
Izrazito mi se ne sviđa Niti mi se sviđa niti mi se ne sviđa Jako mi se sviđa
1 2 3 4 5 6 7
Br. Sviđanje Zanimanje
1 Direktor za drutvene poslove
2 Blagajnik u banci
3 Finansijski analitičar
4 Direktor električne centrale
5 Vazduhoplovni mehaničar
6 Ekolog
7 Vajar
8 kolski pedagog
9 Kadrovski direktor
10 Upravnik kancelarije
11 Bankarski revizor
12 Elektrotehničar
13 Automehaničar
14 umar
15 Muzičar
16 Logoped
17 Direktor za ekonomsku propagandu i publicitet
18 Direktor robne kuće
19 Bankar
20 Tehničar za mikroelektroniku
21 Vazduhoplovni tehničar
22 Okeanograf
23 Kompozitor
24 Socijalni radnik
25 Prodavac odeće
26 Prodavac
27 Procenjivač trokova
28 Električar
29 Inenjer hemije
30 Prirodnjak (zoolog ili botaničar)
31 Pesnik
32 Vaspitač u vrtiću ili jaslicama
33 Organizator putovanja u turističkoj agenciji
34 Direktor prodaje
35 Ovlaćeni javni računovođa
36 Inenjer elektrotehnike
37 Hemijski tehničar laborant
38 Lovočuvar
39 Dramski pisac
40 Terapeut za probleme braka i porodice
41 Instruktor aerobika
42 Direktor hotela
43 Referent za obračun
44 Montaer elektronskih sklopova
45 Mainista
46 Veterinar
47 Pisac
48 kolski psiholog
49 Klinički psiholog
50 Direktor za naučnoistraivački rad
51 Specijalista za korićenje poslovnog software-a
52 Zidar
53 Sobar, kućni pomoćnik
54 Stjuart, domaćin u avionu
55 Konsultant za budet (proračun)
56 Stručnjak za područje drutvenih nauka
57 Radnik na buldoeru
58 Recepcionar
59 Psihoterapeut
60 Naučni istraivač
61 Programer baza podataka i poslovnih aplikacija
62 Bravar
63 Očitavač mernih aparata
64 Vodič grupa turista u razgledanju grada
65 Analitičar menadmenta
66 Biolog
67 Dizaličar
68 Hotelski slubenik
69 Pedijatar
70 Hirurg
71 Programer poslovnog software-a
72 Inspektor mostova
73 Perač prozora
74 Konobar
75 Analitičar istraivanja trita
76 Antropolog
77 Obrezivač stabala
78 Frizer
79 Porodični lekar
80 Genetičar
81 Analitičar sistema
82 Vodoinstalater
83 Taksista
84 Barmen, pivničar, anker
85 Analitičar ličnih finansijskih ulaganja
86 Geograf, geolog ili meteorolog
87 Građevinski radnik
88 Slubenik za prijem i otpremu pote
89 Sociolog
90 Fizičar
91 Kompjuterski operater
92 Građevinski nadzornik
93 Garderober
94 Pratilac grupa turista na putovanjima
95 Direktor za potroačka pitanja
96 Geolog
97 Krovopokrivač
98 Lični pratilac
99 Psihijatar
100 Astronom
101 Kompjuterski konsultant
102 Nastavnik u srednjokolskoj tehničkoj radionici
103 Vozač autobusa
104 Lični negovatelj
105 Berzanski posrednik (broker)
106 Hemičar
107 Građevinski preduzetnik
108 Sekretar

 

LEXI 201T

Ovaj upitnik sadrži tvrdnje koje se odnose na osećanja, mišljenja i ponašanja zajednička svim ljudima. Molimo vas da odaberete broj koji najviše odgovara vašem stepenu slaganja sa iznetom tvrdnjom. Brojevi imaju sledeće značenje:

1 - Uopšte se ne slažem;
2 - Uglavnom se ne slažem;
3 - Nisam siguran;
4 - Uglavnom se slažem;
5 - Potpuno se slažem

Br. Tvrdnja 1 2 3 4 5
1 Mislim da nisam normalan.
2 Ja sam mocna osoba.
3 Ja sam tvrdoglava osoba.
4 Cesto se osecam ogorceno.
5 Cesto pobesnim.
6 Ja sam beskorisna osoba.
7 Mislim da nisam mnogo pametan.
8 Dobroduan sam.
9 Boleljiv sam.
10 Cesto osecam stid.
11 Ja sam bucna osoba.
12 Ponaam se odmereno.
13 Ja sam izuzetna osoba.
14 Uglavnom sam dobro raspoloen.
15 Vredan sam divljenja.
16 Ja sam uticajna osoba.
17 Ja sam vedra osoba.
18 Mislim da sam pravi gad.
19 Svadljiv sam.
20 Lako se oduevim.
21 Cesto kritikujem druge.
22 Preputam se osecanjima.
23 Cesto se dvoumim.
24 Lako se obeshrabrim.
25 Mnogi smatraju da sam divna osoba.
26 Ja sam paljiva osoba.
27 Ja sam drska osoba.
28 Smatram da sam deo elite.
29 Cesto sam tuan.
30 Zaboravan sam.
31 Jako se zadubim u ono to radim.
32 Imam savremena shvatanja.
33 Ja sam poten covek.
34 Cesto uzimam druge u zatitu.
35 Ja sam nesrecna osoba.
36 Prilicno sam nasrtljiv.
37 Cesto konzumiram alkohol.
38 Mogu da se ponaam prilicno bezobzirno.
39 Veoma sam samokritican.
40 Volim da se hvalim.
41 Mogu da budem nemillosrdan.
42 Lako planem.
43 Kad pobesnim, padne mi mrak na oci..
44 Stidljiv sam.
45 Mislim da sam pomalo blesav.
46 Ja sam borbena osoba.
47 Pricljiv sam.
48 Cesto bubnem neto nesmotreno.
49 Ja sam buntovna osoba.
50 Cesto sam drugima od koristi..
51 Ja sam lepo vaspitana osoba.
52 Ja sam vana osoba.
53 Cesto me muci osecanje krivice.
54 Lakoveran sam.
55 Imam jaku volju.
56 Veoma sam marljiv i vredan.
57 Cesto imam glavobolje.
58 Ja sam neumerena osoba.
59 Cesto zakeram.
60 Moj ivot je pun opasnosti.
61 Mislim da dobijam mnogo manje nego to zasluujem.
62 Pun sam energije.
63 Ja sam dobar covek.
64 Ja sam prijatna osoba.
65 Veoma sam drutven.
66 Volim umetnost.
67 Prilicno sam ilav i izdrljiv.
68 Veoma sam samostalan i nezavisan.
69 Cesto sam zamiljen.
70 Lako se zbunim.
71 Idealista sam.
72 Ja sam armantna osoba.
73 Uvek nadem vremena za igru i zabavu.
74 Lako pratam
75 Lako se izmirim posle svade.
76 O svemu sam dobro obaveten.
77 Cesto se isplacem.
78 Jako sam nespretan.
79 Mislim da sam dobar drug i prijatelj.
80 Smatram da mogu da budem pravi junak.
81 Cesto se kajem zbog svojih postupaka.
82 Mislim da sam veoma talentovan.
83 Cesto se ulagujem ljudima.
84 Volim da se kockam.
85 Imam blagu narav.
86 U drutvu sam obicno cutljiv.
87 Cesto mislim da ivot nema smisla.
88 Slobodouman sam.
89 Odan sam ljudima koje volim.
90 Ljubomoran sam.
91 Ponekad se osecam veoma staro.
92 Volim promene.
93 Ljudi me smatraju tajanstvenom osobom.
94 U mom ivotu vlada mrtvilo.
95 U mnogo cemu sam bolji od drugih.
96 Ja sam nametljiva osoba.
97 Volim da naredujem
98 Ponekad pomislim da sam obican arlatan.
99 Volim svuda da zabodem nos.
100 Povran sam.
101 Sklon sam da odlaem obaveze.
102 Prilicno sam neodlucan.
103 Umem da predem preko tudih greaka.
104 Osvetoljubiv sam.
105 Cesto otaljavam poslove.
106 Osecam da sam otuden od drugih.
107 Mogao bih da ivim na tud racun.
108 Mnogo sam se napatio u ivotu.
109 Buducnost mi izgleda prilicno mracna.
110 Osecam se povlaceno.
111 Nije mi problem da prevarim nekog.
112 Ja sam perfekcionista.
113 Ja sam ponosna osoba.
114 Imam ivu matu.
115 Cesto reagujem instiktivno.
116 Cesto iskoricavam druge.
117 Nemaran sam kada su obaveze u pitanju.
118 Ponekad pomislim da sam jeziv covek.
119 Cesto kasnim.
120 Pomalo spletkarim.
121 Volim da saradujem sa drugima.
122 Deavalo mi se da neto ukradem.
123 Nepokolebljiv sam u nekim stvarima.
124 Cesto laem.
125 Ja sam lenja osoba.
126 Licemeran sam.
127 Ja sam lukava osoba.
128 Volim da se "majmuniem" u drutvu.
129 Cesto se pretvaram da sam drugaciji nego to jesam.
130 Volim da zbliavam ljude.
131 Veoma sam ljubazan prema ljudima.
132 Cesto se osecam mlitavo i sporo.
133 Volim moc.
134 Cesto se "ubijem od pica."
135 Cesto se jadam.
136 Ja sam "teka" osoba.
137 Nipodatavam druge.
138 Uvek ispunjavam sve svoje obaveze.
139 Volim pravila.
140 Cesto ogovaram druge.
141 Cesto se suprotstavljam miljenju drugih.
142 Dobar sam organizator.
143 Mnogi smatraju da sam osobenjak.
144 Oprezan sam.
145 Cesto oklevam kad neto treba uraditi.
146 Perverzan sam.
147 Ja sam rodeni pobednik.
148 Cesto me more tune misli.
149 Ponekad uivam da drugima ucinim naao.
150 Osecam se kao gubitnik.
151 Cesto se posvadam sa drugima.
152 Ocekujem da drugi uvae moje vrline i zasluge.
153 Moje ponaanje je primerno.
154 Cesto provociram druge.
155 Cesto protivrecim drugim ljudima.
156 Pomalo sam razmaen.
157 Cesto se podsmevam drugima.
158 Ponekad pomiljam na samoubistvo.
159 Veoma sam srdacan.
160 Ja sam nervozna osoba.
161 Ja ba umem da uivam.
162 Postupam oprezno i promiljeno.
163 Uglavnom se osecam srecno.
164 Ja sam kreativna osoba.
165 Krenuo sam stranputicom.
166 Imam svoje tajne.
167 Cesto osecam teskobu.
168 Tolerantan sam.
169 Uivam kad trijumfujem.
170 Imam dobro pamcenje.
171 Ja sam ugledna osoba.
172 U drutvu se ponaam pomalo ukoceno.
173 Veoma sam uporan.
174 Mnogo toga mi nedostaje u ivotu.
175 Ne marim mnogo za druge.
176 Mnoge stvari u ivotu sam uradio uzalud.
177 Ja sam cestit i poten covek.
178 Moe se reci da sam prgava osoba.
179 Pripravan sam za sve to mi se moe dogoditi
180 Ja sam prosvecena i obrazovana osoba.
181 Veoma sam uredan.
182 Cesto osecam potrebu da se osamim.
183 Umem da budem zajedljiv ili sarkastican.
184 Sebican sam.
185 Cesto smandrljam neki posao.
186 Cesto se ponaam snishodljivo.
187 Zanimaju me spiritualne vetine i tajne.
188 Postavljam sebi visoke standarde.
189 Mogu da budem veoma strpljiv.
190 Vano mi je da proniknem u sutinu problema.
191 Veoma sam temeljan u onome to radim.
192 Ja sam cicija.
193 Cesto tragam za informacijama o stvarima koje me zanimaju.
194 Cesto se potucem.
195 Preuvelicavam stvari o kojima pricam
196 Volim udobnost.
197 Pomalo se pravim vaan.
198 Stalno se usavravam i napredujem.
199 Zabrinut sam zbog svog zdravlja.
200 Meni uvek zapadnu najtei poslovi.
201 Stalno osecam cenju za necim.