PSIHOLOŠKA RAČUNARSKA STATISTIKA v0.3

Autori:Petar Kostić i Vladimir Hedrih

Natrag na statistiku

Licenca:

Sadržaj ovog fajla je slobodan i besplatan. Autori dozvoljavaju bilo kome ko dođe u posed ovog fajla da ga koristi, presnimava na druge medije u celini, ustupljuje, daje ili razmenjuje sa drugima pod uslovom da to čini besplatno i da informacija o autorima ovog sadržaja i ova strana prilikom obavljanja takvih radnji ostane sačuvana.

 

Bilo ko ko dođe u posed sadržaja ovog fajla ima pravo da ga po svojoj želji modifikuje, prilagođava ili dopunjuje i u takvom obliku dalje distribuira pod uslovom da u modifikovani sadržaj uključi:

1) informaciju o tome koji deo potiče od našeg originala, a koji deo predstavlja modifikaciju,

2) informaciju o autoru modifikacije,

3) informaciju o tome gde se može naći originalna (naša) verzija,

4) ovu stranu,

5) kao i pod uslovom da i taj modifikovani deo bude takođe slobodan i besplatan.

 

Prodaja, iznajmljivanje ili bilo koji drugi vid ostvarivanja materijalne koristi od sadržaja ili dela sadržaja ovog fajla, od prodaje medija na kom se nalazi snimljen, naštampan ili na drugi način zabeležen sadržaj ili deo sadržaja ili od usluge snimanja ili beleženja sadržaja ili dela sadržaja ovog fajla na bilo koji medij nije dozvoljen bez pisane saglasnosti izdavača.

 Autori

Natrag na statistiku